TRAINS SUMMARY

      Plan Actual      
Date Treknr. Train Start Ready Start Ready A/D Tr Progress
06/24 HW/92611 LUDWIGSHAFEN 00:01 18:45 08:41 V 1
42 / 64
06/24 HB/92611 BUSTO 06:00 15:00 09:04 16:55 V 2
Ready
06/24 HV/92611 VERONA 10:00 17:15 12:58 V 3
14 / 22
06/24 NT/92571 NOVARA 11:00 19:00 12:10 A 4
21 / 41
06/24 TN/92611 NOVARA 11:00 19:00 12:57 V 4
Waiting
06/24 CM/92611 MELZO 14:00 19:00 16:10 V 15
6 / 40
06/24 MV/92562 MELZO 09:00 15:00 09:46 A 16
13 / 37
06/24 VM/92611 MELZO 09:00 15:00 11:07 V 16
8 / 35
06/23 NT/92561 NOVARA 15:00 18:30 10:38 17:14 A 17
Ready
06/24 19/67251 MVT 12:00 17:30 12:14 15:50 A 18
Ready
06/24 RB/92611 BASEL 11:10 14:45 12:14 15:50 V 18
Ready
Date 06/24
Treknr. HW/92611
Train LUDWIGSHAFEN
  Pl. Act.
St. 00:01 08:41
Rdy. 18:45
SP 1
A/V V
Progress
42 / 64
Date 06/24
Treknr. HB/92611
Train BUSTO
  Pl. Act.
St. 06:00 09:04
Rdy. 15:00 16:55
SP 2
A/V V
Progress
Ready
Date 06/24
Treknr. HV/92611
Train VERONA
  Pl. Act.
St. 10:00 12:58
Rdy. 17:15
SP 3
A/V V
Progress
14 / 22
Date 06/24
Treknr. NT/92571
Train NOVARA
  Pl. Act.
St. 11:00 12:10
Rdy. 19:00
SP 4
A/V A
Progress
21 / 41
Date 06/24
Treknr. TN/92611
Train NOVARA
  Pl. Act.
St. 11:00 12:57
Rdy. 19:00
SP 4
A/V V
Progress
Waiting
Date 06/24
Treknr. CM/92611
Train MELZO
  Pl. Act.
St. 14:00 16:10
Rdy. 19:00
SP 15
A/V V
Progress
6 / 40
Date 06/24
Treknr. MV/92562
Train MELZO
  Pl. Act.
St. 09:00 09:46
Rdy. 15:00
SP 16
A/V A
Progress
13 / 37
Date 06/24
Treknr. VM/92611
Train MELZO
  Pl. Act.
St. 09:00 11:07
Rdy. 15:00
SP 16
A/V V
Progress
8 / 35
Date 06/23
Treknr. NT/92561
Train NOVARA
  Pl. Act.
St. 15:00 10:38
Rdy. 18:30 17:14
SP 17
A/V A
Progress
Ready
Date 06/24
Treknr. 19/67251
Train MVT
  Pl. Act.
St. 12:00 12:14
Rdy. 17:30 15:50
SP 18
A/V A
Progress
Ready
Date 06/24
Treknr. RB/92611
Train BASEL
  Pl. Act.
St. 11:10 12:14
Rdy. 14:45 15:50
SP 18
A/V V
Progress
Ready
Webdevelopment by Oil4.